Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

ZEBRANE ZASADY uczestnictwa w grach airsoftowych, których łamanie stanowi podstawę otrzymania bana na strzelanki.


Recommended Posts

W tym wątku zostały zebrane wszystkie zasady uczestnictwa w grach airsoftowych - począwszy od PASG, a skończywszy na naszych zasadach lokalnych.

W naszym środowisku wymagamy przestrzegania tych zasad, dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Notoryczne nie przestrzeganie zasad może stanowić podstawę do wykluczenia z udziału w grach pomorskich.

 

Podane poniżej, zasady z określonymi wyjątkami, mają charakter uniwersalny i powinny być uznawane przez wszystkie środowiska lokalne.

Zasady komunikacji radiowej nie są obowiązujące, stanowią jedynie formę rad i zaleceń.

 

 

 

Rozdział I

PASG

 

 

 

Preambuła

 

Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, przestrzegający zasad fair play, którym przyświeca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i dla których nie jest podstawowym celem osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę oraz uzyskanie jak największej ilości trafień, czy też wykazanie w jakikolwiek inny sposób wyższości nad innymi miłośnikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, ułatwi ich konsekwentne przestrzeganie, a także ustandaryzuje airsoft na terenie całego kraju.

 

Airsoft jest także źródłem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaciół. Służy także umacnianiu wzajemnej życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niechęci wynikających z przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do głoszenia czy prezentowania jakichkolwiek niechęci wobec jakiejkolwiek grupy jego miłośników.

 

Część ogólna

 

Podstawowe pojęcia

 

Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.

Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grup toczą pomiędzy sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG.

Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.

Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.

Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm, masie nie przekraczającej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.

Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft.

Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.

Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG.

 

Część szczegółowa

 

I. Zasady bezpieczeństwa

 

Środki ochrony oczu:

Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.

Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG.

Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.

Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.

Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.

Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających

W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft.

Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używający środków odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.

Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:

Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk.

Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:

 

istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,

istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,

dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,

miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób.

Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:

uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,

dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają.

Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:

Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.

Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze.

Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika.

 

II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych

 

Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym.

Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze wszelkich spotkań i walk airsoft.

Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).

 

III. Zasady używania broni białej w ASG

 

Broń biała (noże, sztylety, bagnety ) mogą, za zgodą pozostałych uczestników, stanowić część umundurowania lub wyposażenia gracza airsoft.

Zabronione jest używanie broni białej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni białej podczas walk airsoft może być natychmiast i w sposób nieodwołalny wykluczony z dalszych walk airsoft.

Dobywanie broni białej może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa i wyłącznie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników.

 

IV. Zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki

 

Używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyjątkiem zapisu punktu 2.

W wyjątkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopuści używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki, powinno to się odbywać w sposób kontrolowany, wykluczający możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Organizator określa zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.

 

V. Zasady uznawania trafień, zachowania się trafionych

 

Trafienie w każdą część ciała, uznaje się jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.

Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rąk do góry i okrzyk "dostałem".

Dopuszczalne jest pominięcie unoszenia rąk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie może ujawnić skryte działanie osoby, która oddała celny strzał.

Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje taką pozycję, by fakt jego wyeliminowania był oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniała walk airsoft pozostałym uczestnikom. Trafiony gracz może przemieścić się do strefy bezpieczeństwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie został trafiony, nie toczą się już żadne działania, a przejście do strefy bezpieczeństwa nie będzie odbywało się przez rejon innych działań. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadzać lub nie utrudniać walk airsoft innym uczestnikom.

Nie przyznawanie się do otrzymanych trafień jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera się airsoft - kanonu uczciwości. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania się do otrzymanych trafień, nie jest mile widziany w środowisku airsoft. W związku z tym może zostać wykluczony z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.

Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pełne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie się w sposób bezpośredni, przy użyciu środków łączności, ani w żaden inny sposób, z pozostałymi uczestnikami, zarówno biorącymi udział w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali także trafieni. Zakaz porozumiewania się przestaje obowiązywać w strefie bezpieczeństwa, jednkaże porozumiewanie się może następować wyłącznie z osobami znajdującymi się w tejże strefie.

Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzałów z żadnej broni ASG i w żadnym celu. Zakaz ten dotyczy również uczestników znajdujących się w strefie bezpieczeństwa.

Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozostałym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady może spowodować natychmiastowe i bezwzględne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.

Trafienie w broń ASG używaną przez gracza uważa się, za wyeliminowanie tejże broni z dalszej walki airsoft.

Gracz, którego broń została wyeliminowana, nie może strzelać z niej do końca starcia, w którym nastąpiło wyeliminowanie. Dopuszcza się możliwość korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejęcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika może nastąpić wyłącznie w tym miejscu, w którym został on wyeliminowany.

Wyczerpanie się amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpała się amunicja, pozostaje nadal w walce.

Organizator walk airsoft może ustalić inne zasady uznawania trafień. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje się za obowiązujące, podane w niniejszym zbiorze.

 

VI. Zasady korzystania ze środków łączności

 

Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności.

Organizator walk airsoft może zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być używane przez pozostałych uczestników.

 

VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy

 

Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasięgu ogólnopolskim, powinny być opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości, Regulaminem Imprezy.

Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, organizator ma prawo do swobodnego określania zasad obowiązujących w trakcie trwania imprezy.

Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

VIII. Sprawy inne

 

Żaden gracz airsoft nie może być dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposażenia. Jednakże każdy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposażenie nie odbiegało w rażący sposób od norm umundurowania i wyposażenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a także od przyjętego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).

Miłośnikiem i sympatykiem airsoft może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć i rasę.

W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców / opiekunów, według ustalonego wzoru.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.

Stosowanie określonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dbałość o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoft, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów. Z tego względu, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowiązujących w środowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".

Stworzenie niniejszego zbioru ma służyć ujednoliceniu zasad stosowanych w całym środowisku airsoft.

Niniejszy zbiór opracowany został na podstawie istniejących dotychczas i ogłoszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze środowiska airsoft. Twórcy zaznaczają, iż dołożyli wszelkich starań, by ten zbiór zapewnił równe szanse dla wszystkich miłośników airsoft i pozwolił zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Zasady uczestnictwa w strzelankach w Trójmieście

 

 

 

1. Minimalny wiek uczestnika - skończone 18 lat. (wyjątki w rozdziale IV i V)

 

2. Nowa osoba MUSI mieć osobę wprowadzającą/"opiekuna" spośród osób ze środowiska. "Opiekun" jest odpowiedzialny za zachowanie, uczciwość, naukę itd nad nowym.

 

3. Przychodząc na impręzę osoba zgadza się na dobrowolne wylegitymowanie się organizatorowi (na jego prośbę) dokumentem ze zdjęciem, umożliwiającym weryfikację wieku.

 

4. Wielokrotne zgłaszanie problemów z uczciwością lub łamaniem zasad bezpieczeństwa (spisanych na portalu WMASG, ogólnie przyjętych lub zdroworozsądkowych) zgłaszane przez rózne osoby, w dłuższym okresie czasu (co najmniej 3 imprezy) może spowodowac wydalenie osoby ze środowiska.

 

5. Każda soba, znająca ten regulamin lub nie, przychodząc na imprezę zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

6. Nieodpowiedzialne zachowanie na forum może spowodować nieprzyjęcie lub przyspieszyć wydalenie osoby z "towarzystwa".

 

7. Jeżeli nie wiesz jak dotrzeć na daną miejscówkę - nie płacz, nie wzywaj pomocy - tylko skieruj się tutaj i sam znajdź:

http://wmasg.pl/foru...?showtopic=5978

 

 

 

Komentarze objaśniające:

 

Ad 1. Jako, że prawo nie działa wstecz punkt ten nie dotyczy osób młodszych na stałe wpisanych już w nasze środowisko.

 

Ad 2. Najlepszą drogą do zdobycia osoby wprowadzającej jest pokazanie sie z dobrej strony na forum i drogą prywatnych rozmów zaskarbienie sobie zaufania kogoś ze środowiska.

UWAGA - osoba wprowadzająca MUSI być pełnoletnia.

 

Ad 4. Wydalenie następuje po co najmniej jednym, lecz nie więcej niż trzech ostrzeżeniach ustnych lub pisemnych (na forum publicznym lub poprzez PW). Ostrzeżenia ustne oraz wysłane na PW należy podać do publicznej wiadomości w wydzielonym wątku.

 

Dyskusje, w wyniku których zostały powzięte takie środki, są m.in. tu:

http://wmasg.pl/foru...showtopic=21182

http://wmasg.pl/foru...showtopic=21256

http://wmasg.pl/foru...showtopic=21161

http://wmasg.pl/foru...showtopic=19896

http://wmasg.pl/foru...showtopic=11028

Wątki te wyczerpują temat "po co", "dlaczego", "ja nie chcę", więc zadawanie pytań jest bezcelowe.

 

Dodano: 2006-04-10, 22:08 ]

Ponieważ podejrzewamy (czyli ja), że "młodzi" sami na to nie wpadną postanowiliśmy (czyli ja) napisać mały hint dla nieletnich.

 

Powyższe ustalenia dotyczą strzelanek trójmiejskich umawianych na tym forum. Jeśli osoby młodsze wiekiem mają ochotę spotykać się we własnym gronie nikt im tego nie broni (bo i nie ma ku temu możliwości). Jeśli chcecie od młodych lat uczyć się prawidłowych zachowań możecie próbować dogadać się ze starszymi (lub młodszymi dopuszczonymi do oficjalnych imprez) aby przychodzili na Wasze strzelanki, doglądali Was, uczyli podstaw i wprowadzali w tajniki ASG. Próbujcie dogadywać się na PW, droga wolna.

 

 

 

Rozdział III

Limity FPS dla gier WMasg pomorskie

 

 

 

1. LIMITY FPS:

 

- CQB - 350 fps

- teren otwarty - 500 fps

 

Uwagi:

 

a.) CQB oznacza każdą wymianę ognia w pomieszczeniach oraz na odległościach poniżej 10m - czyli również w terenie otwartym / leśnym.

b.) Maksymalna prędkość wylotowa BB w terenie wynosi 500fps, co oznacza, że każda replika powyżej 500fps uznawana jest za karabin snajperski.

 

 

2. LIMITY DLA KARABINÓW SNAJPERSKICH:

 

- maksymalna prędkość wylotowa 650fps

- karabin snajperski strzela tylko ogniem pojedynczym

- bezpieczny dystans strzału czyli minimum 40m

- snajperem można zostać po roku regularnego uczestnictwa w grach

 

Pomiaru prędkości początkowej kulki dokonujemy na kulkach 0,2 g i z hop-upem skręconym na 0 - bez podkręcania kulek.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Warunki udziału osób nieletnich w grach ASG środowiska pomorskiego

 

 

 

1. Udział osoby nieletniej wyłącznie pod opieką RODZICA (ojca, matki lub opiekuna prawnego np. ojczyma), który znany jest w środowisku i gra z nami co najmniej 3 lata. Inne formy pokrewieństwa lub opieki WYKLUCZONE.

 

2. Osoba nieletnia musi mieć ukończone 16 lat.

 

3. Osoba nieletnia musi mieć (oprócz balistycznej ochrony oczu) co najmniej ochronę zębów oraz rękawiczki. Jeżeli gra prowadzona jest również w budynkach, wymagana jest ochrona kolan w postaci nakolanników.

 

4. Osoba nieletnia musi mieć zastosowaną ochronę głowy - co najmniej chustę lub kapelusz bonnie itp.

 

5. W przypadku zejścia opiekuna na resp opiekę nad nieletnim może przejąć CHWILOWO inny gracz, gdyż opiekun i tak cały czas jest na grze i ponosi prawną odpowiedzialność. (Musi to być jednak uzgodnione przed grą!). W przeciwnym wypadku nieletni schodzi na resp razem z opiekunem. Zasada dotyczy wszystkich nieletnich o ile organizator gry nie postanowi inaczej - może warunkowo dopuścić nie schodzenie nieletniego na resp wraz z opiekunem, ale robi to na własną odpowiedzialność i musi to być jasno określone przed grą i podane w zasadach gry.

 

6. Do osoby nieletniej i jej opiekuna stosują się wszystkie zasady forum pomorskiego regulujące udział w grach.

 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie zachowania / postępowania osoby nieletniej lub rodzica / opiekuna albo kompetencji rodzica / opiekuna - sprawę należy poruszyć na forum.

 

8. W przypadku wystąpienia uzasadnionych drastycznych powodów np. brak odpowiedzialności, narażanie siebie lub innych, łamanie zasad środowiska pomorskiego itp. - środowisko może podjąć decyzję o odebraniu nieletniemu i/lub rodzicowi prawa do wspólnego z nieletnim udziału w grach pomorskich.

 

 

Uwaga:

 

Każdy organizator określa zasady swojej gry. Nie ma obowiązku dopuszczania nieletnich do gier. Organizator określa zatem wyraźnie czy jest to gra 18+ czy też dopuszczeni są nieletni 16+ z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

 

 

 

Rozdział V

Zasady organizacji GIER RODZINNYCH ASG w środowisku pomorskim

 

 

 

Osobną kategorię stanowią gry rodzinne, gdzie rodzice mogą je organizować wspólnie, aby móc rozwijać hobby i grać ze swoimi dziećmi.

Nie są to gry ogólnie dostępne.

 

 

Zasady organizacji gier rodzinnych:

 

 

1. Na forum pomorskim mogą być ogłaszane gry rodzinne /z dopiskiem w temacie GRA RODZINNA/, ale są wyłączone z normalnego nurtu spotkań ASG i nie podlegają zasadzie ograniczenia wieku 18+.

 

2. Do tych gier również stosują się ogólne zasady airsoftu pomorskiego, jednak są to gry wyłącznie w gronie rodzinnym.

 

3. Jeśli inni gracze zostaną przez organizatorów ZAPROSZENI i nie mają nic przeciwko takiej formie gry - mogą w nich uczestniczyć według własnego uznania.

 

4. Minimalny wiek nieletnich uczestników takich gier to UKOŃCZONE 12 lat.

 

5. Osoba nieletnia, poniżej 16 roku życia, musi mieć pełną ochronę twarzy.

 

6. W przypadku zejścia opiekuna na resp - nieletni (poniżej 16 roku życia) ZAWSZE schodzi na resp razem z opiekunem.

Natomiast w kwestii nieletnich 16+ zasady zejścia na resp określa organizator gry - może warunkowo dopuścić nie schodzenie na resp razem z opiekunem, ale robi to na własną odpowiedzialność i musi to być jasno określone przed grą i podane w zasadach gry.

 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie zachowania / postępowania osoby nieletniej lub rodzica / opiekuna albo kompetencji rodzica / opiekuna - sprawę należy poruszyć na forum.

 

8. W przypadku wystąpienia uzasadnionych drastycznych powodów np. brak odpowiedzialności, narażanie siebie lub innych, łamanie zasad środowiska pomorskiego itp. - środowisko może podjąć decyzję o odebraniu nieletniemu i/lub rodzicowi prawa do wspólnego z nieletnim udziału w grach.

 

9. Uczestnictwa nieletnich w grach rodzinnych dotyczą wszystkie pozostałe uwagi i ograniczenia zawarte w ZASADACH UCZESTNICTWA W STRZELANKACH NASZEGO ŚRODOWISKA ASG.

 

 

 

 

Rozdział VI

Granaty, miny, i inna pirotechnika - zasady bezpieczeństwa

 

 

 

Petardy używane na granaty - niezależnie od nazwy nie powinny mieć więcej niż 2 cm śniednicy, długość nie jest tak istotna gdyż sam ładunek przy tej średnicy tulei i tak zajmuje około 4-5 cm

 

Na naszych strzelankach przerobiliśmy juz wybuch takiego granatu w dłoni oraz wybuch takich granatów w kieszeni /co ze mnie za debil/

 

w obu przypadkach obrażenia spowodowane eksplozją nie stważały zagrożenia dla zdrowia i życia.

 

Słów kilka o fizyce wybuchów:

niezbędna jest świadomość jak to działa /łopatologiczna wersja w skrócona/

-ładunek zamknięty w tulei spala się błyskawicznie wytwarzając gazy

-tuleja zamykająca ładunek wewnątrz powoduje wzrost ciśnienia a w konsekwencji eksplozje-rozerwanie tulei

 

Jeżeli przy okazji nasza ręka bedzie trzymać petarde/granat zostanie potraktowana jak dodatkowa tuleja, im mocniej będziemy trzymać tym silniej odczujemy siłę eksplozji.

Jeżeli ładunek będzie leżał na płaszczyźnie tylko niewielka eksplozji przekazana zostanie do podłoża

są przyczyną eksplozji

 

Niezbędna jest świadomość jak się zachowywać w przypadku gdy granat spadnie na nas lub tuż obok nas

 

- nie panikować - w kwestii samej gry to i tak game over

- nie brać w ręce

- nie przyciskać,

- nie siadać

- jeżeli już na nas spadł to postarać się odtoczyć lub po prostu go strząsnąć

- jeżeli wpadł do kieszeni, w kaptur lub zaplątał się to macie gwarancje porządnego siniaka i ciuchy do cerowania, ale łba i palców wam nie urwie

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Zachowanie na strzelankach

 

 

* NIE ZDEJMUJ OKULARÓW OCHRONNYCH podczas gry. Lepiej mieć zaparowane okulary, niż nie mieć oka. To nic, że akurat nie widzisz przeciwnika, najskuteczniej się trafia w kogoś jeśli ten Cię nie widzi. Zawsze na terenie, na którym odbywa się strzelanie noś ochronę oczu, niezależnie czy bierzesz w nim aktywny udział czy nie.

 

* PALEC ZE SPUSTU!!!. Palec na spuście można położyć tylko i wyłącznie w momencie kiedy cel jest zidentyfikowany, broń wycelowana i decyzja o otwarciu ognia podjęta!!! Tylko i wyłącznie wtedy.

Trzymanie palca 2mm od spustu w obrysie kabłąka to też palec na spuście!!! Palec poza spustem jest wtedy kiedy nie znajduje się w obrysie kabłąka.

Bezpiecznik czy ustawienia selektora ognia nie mają NIC WSPÓLNEGO z powyższym!!!

 

 

* Obowiązuje całkowity zakaz strzelania zza winkla (niezależnie od miejsca i sytuacji) oraz zakaz jakiegokolwiek strzelania BEZ WIDOCZNOŚCI CELU w CQB (na odległościach poniżej 10 m.

 

 

* Na imprezach ze scenariuszem podporządkuj się rozkazom dowódcy. Cele Twojego oddziału (przekazywane rozkazami dowódcy) są nadrzędne nad potrzebą postrzelania.

 

* Jeśli jakość strzelanki określasz ilością wystrzelanych kulek i zdobytych "fragów" nie przychodź na strzelanki ze scenariuszem, LARPy, milsim'y i strzelanki historyczne. Nie będziesz się dobrze bawił, a będziesz psuł zabawę innym.

 

* Noś kulki w niehałasujących pojemnikach. Kulki może się wygodnie sprzedaje w plastikowych butelkach ale w polu się nie sprawdzają. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zwykły foliowy woreczek, szczelnie zamykany.

 

* Kiedy jesteś na patrolu, czy w terenie nie gadaj i zachowuj się cicho. Patrz czy nie postawisz nogi na jedynej suchej gałązce w promieniu 5m, a o zakupie najnowszej kontraktowej naszywki możesz koledze opowiedziec w czasie przerwy, a nie podczas podkradania się do przeciwnika.

 

* Kiedy schodzisz z terenu gry jako "trup" masz podniesione ręce, broń nad głową, albo na pasie na ramieniu czy na plecach. Warto od czasu do czasu wydać z siebie głos w rodzaju "trup idzie - nie strzelać" - zwłaszcza jeśli widzisz przeciwnika lub ruch, który może oznaczać jego obecność. Dzieki temu nie zostaniesz zabity ponownie.

 

* Kiedy możesz uniknąć strzelania w głowę, gdy nie jest to jedyny widoczny "element celu" oszczędź kolegom graczom bólu i strzelaj w sylwetkę.

Podobnie przy strzelaniu z bliska - czasem można bezpiecznie "pojmać" przeciwnika, mówiąc mu że właśnie zginął, i odesłać na respa; zamiast np. ładować serię z 2 metrów w plecy.

 

* Kiedy w większej grupie walczących nagle padasz, jako jeden z "trupów" nie przemieszczaj się razem z żywymi choć tobie również "po drodze" w tamtą strone, zejdź z linii strzału, akcentuj fakt że już nie bierzesz udziału w zabawie tak by nie mylono cię z walczącymi znajdującymi sie w pobliżu.

 

* jesli słyszysz: CYWIL! to lufa w dół i selektor ognia na SAFE.

 

* poza polem walki - replika jest ukryta przed wzrokiem ludzi.

 

* Nudzisz się, nic nie dzieje się w twoim polu widzenia - nie strzelaj z nudy, inni mogą zostać zdezorientowani. Kiedyś 20 minut podchodziłem do kępy krzaków do której ktoś z nudy strzelał - myślałem że w ten sposób "wystawia" npla.

 

* W budynkach - nie wystawiaj giwery zza winka i NIE SIEJ, bo to buractwo.

 

* Ktoś krzyczy, że dostałeś - rozważ sytuację, że rzeczywiście mogłeś dostać - bądź fair!

 

* W momencie, kiedy zostaniemy trafieni dajemy o tym wyraźnie do zrozumienia informujemy o tym głośno okolicę, żeby zaoszczędzić stronie przeciwnej dylematu: poprawić czy nie poprawić.

Moja uwaga nie dotyczy oczywiście strzelanek na, których obowiązuje zasada cichej śmierci.

 

* Nie celuj do ludzi będąc na respie i poza grą.

 

* Trupy nie gadają i nie informują, milczą.

 

 

 

 

Rozdział VIII

Zasady komunikacji radiowej

 

 

Poniżej garść ogólnych zasad prowadzenia korespondencji radiowej. W przykładach posługiwać się będę oznaczeniami "Alpha" dla "podmiotu lirycznego" ;o) (czyli dla mnie - osoby prowadzącej łączność) i "Bravo" - dla osoby, z którą łączność ma być nawiązana. "Tango" zwyczajowo oznacza cel (przeciwnika).

 

1. Nawiązywanie łączności.

Po pierwsze, należy wywołać stację, z którą chcemy nawiązać łączność, po drugie - przedstawić się.

np. "Bravo, this is Alpha", lub "Bravo, Alpha", lub "Brawo do Alfy"

 

2. Treść korespondencji.

Nie nawijamy makaronu na uszy. Korespondencja ma być krótka i treściwa. Zagadnienie jest rozległe, ponieważ treść może dotyczyć różnych spraw, jednak najistotniejszą informacją jest zwykle ta dotycząca przeciwnika. W tego rodzaju korespondencji należy podać pozycję (np. przy pomocy współrzędnych na mapie - ale to już osobna lekcja ;o), liczebność, ewentualny kierunek przemieszczania i czy został nawiązany kontakt kulkowy.

np. "Brawo, tu Alpha, Tango w pozycji 123321, trzy sztuki, biegną w kierunku bunkra, nie widzą mnie", lub "Bravo, Alpha, Tango at 123321, count three, moving inbound bunker, no visual contact".

 

Często różne obiekty oznaczane są za pomocą liter. Wszyscy to znamy z filmów, każdy chyba wie, że "A" to "Alpha". Ale żeby uporządkować sprawy, napiszmy:

 

A - Alpha

B - Bravo

C - Charlie

D - Delta

E - Echo

F - Foxtrott

G - Golf

H - Hotel

I - India

J - Juliet

K - Kilo

L - Lima

M - Mike

N - November

O - Oscar

P - Papa

Q - Quebec

R - Romeo

S - Sierra

T - Tango

U - Uniform

V - Victor

W - Whisky

X - X-Ray

Y - Yankee

Z - Zulu

 

Wersja dla zboczeńców tarzających się w klimatach II WŚ lub ZSRR ;o)

 

-----US--------ZSRR----------------Deutschland

A - Abel ----- Anna/Anton ------- Anton

B - Baker --- Boris ----------------Berta

C - Charlie -- Zenter (Center?) -- Cesar

D - Dog ----- Dimitri -------------- Dora

E - Easy ----- Leliana -------------- Emil

F - Fox ------ Fiodor --------------- Friedrich

G - George - Galina --------------- Gustav

H - How ----- Hariton -------------- Heinrich

I - Item ------ Ivan ----------------- Ida

J - Jig -------- Ivan Kratkaje ------- Julius

K - King ------ Kostia/Konstantin -- Kaufmann

L - Love ------ Lieonid -------------- Ludwig

M - Mike ------ Maria --------------- Martha

N - Nam(???) - Nikolai ------------- Nordpol

O - Oboe ----- Olga ---------------- Otto

P - Peter ------ Paviel -------------- Paula

Q - Queen ---- Szcziuka ----------- Quelle

R - Roger ----- Ramon ------------- Richard

S - Sugar ----- Siergiei ------------- Samuel

T - Tare ------- Tamara ------------- Theodor

U - Uncle ------ Uliana --------------- Ulrich

V - Victor ------ Sgienia ------------- Viktor

W - William ---- Wasilij -------------- Wilhelm

X - X (eks) ---- Snack --------------- Xantippe

Y - Yoke ------- Ygriek --------------- Ypsilon

Z - Zebra ------ Zenida -------------- Zeppelin

 

3. Zakończenie korespondencji.

Kiedyś stosowało się słynny "over", lub "odbiór". Nikt normalny dziś już takich świństw przez radio nie wygaduje, ale też nie słyszałem, żeby kogoś za to wychłostano. Jesli kto bardzo chce używać takich słówek, niechaj wie, że "over", lub "odbiór" używamy, kiedy oczekujemy odpowiedzi, natomiast jeśli mamy ochotę zakończyć czczą pogawędkę, mówimy "bez odbioru" lub "over and out" (ewentualnie samo "out"). Jeśli zaś nie stosujemy tak nieprzyzwoitych wyrażeń, zawsze dobrze jest potwierdzić, iż odebrało się wiadomość. W tym celu stosuje się wyrażenia "Przyjąłem"/"Roger"/"Copy", lub "Wykonam"/"Wilco" (od "will comply").

np. "Bravo, Alpha, intercept Tango by the bunker, wilco", lub "Brawo, Alfa, przyjąłem" itp.

 

 

Temat nie jest specjalnie trudny, ani zawiły. Zapamiętać należy właściwie tylko kolejność wywoływania (najpierw "ten, kogo wołam" potem "ja") oraz żeby gadać krótko i treściwie. Zaręczam Wam, że rozmowy radiowe brzmią dzięki temu znacznie bardziej profesjonalnie i jarająco. A są tacy, którzy te rozmowy nagrywają.

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...