Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Szczep

Chcesz zostać AT ?

Recommended Posts

Taka ciekawostka dla młodzieży, która chce do AT. Tutaj mamy wyciąg z rozporządzenia dot. AT z ABW.

 

[Poniżej poprawiony tekst.]

Edited by Foka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Już to widze do At z wadą wzroku :wink:

 

Kolego,

"Robię" w oczach.

Mam dwóch pacjentów (o których wiem że pracują) w AT. Obaj mają wadę wzroku, jeden w BOA, drugi w WZR.

Więc następny raz sugeruję mniej :wink: jeśli nie wiesz o czym piszesz.

 

pozdrawiam

v.

Edited by Ventilatorr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ten tekst jest bardzo przydatny dla ludzi ,którzy w dalszym życiu planują służyć w Polskiej Jednostce Antyterrorystycznej ,ponieważ można zacząć już poszczególne umiejętności udoskonalać (Np. Pływanie,Bieganie czy Siłownia) ,więc pozwoliłem sobie tekst naprawić ,bo bez polskich znaków czyta się niechętnie i niezrozumiale

 

 

I. Zasady ogólne

 

1. Egzamin sprawności fizycznej odbywa się w jednym dniu, po przedłożeniu przez kandydata lub funkcjonariusza, zwanego dalej „egzaminowanym”, aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na wykonywanie forsownych ćwiczeń fizycznych.

 

2. Podczas egzaminu sprawności fizycznej zespół może zezwolić egzaminowanemu na powtórzenie poszczególnych ćwiczeń lub testów w tym samym dniu. Egzamin poprawkowy, w razie niezdania egzaminu sprawności fizycznej, wyznacza się w terminie 30 dni od daty poprzedniego egzaminu.

 

3. Funkcjonariusz pełniący służbę w grupie antyterrorystycznej ABW podlega okresowemu egzaminowi sprawności fizycznej raz w roku, w wyznaczonym terminie.

 

II. Opis ćwiczeń i testów sprawnościowych oraz normy wydolności

 

1. Test Coopera — ocena wydolności i wytrzymałości egzaminowanego (bieg 12 min).

 

Przebieg:

Test powinien odbywać się na bieżni okrężnej (400—500 m). Egzaminowany staje na linii startu i na komendę „start” rozpoczyna bieg. W ciągu 12 minut stara się pokonać jak najdłuższy dystans. Po upływie 12 minut na komendę „stop” egzaminowany zatrzymuje się.

 

Normy:

3 200 m — ocena b. dobra (5 pkt),

3 000 m — ocena dobra (4 pkt),

2 800 m — ocena dostateczna (3 pkt),

poniżej 2 800 m — ocena niedostateczna (0 pkt).

 

2. Podciąganie się na drążku nachwytem — ćwiczenie ocenia siłę ramion i obręczy kończyn górnych.

 

Przebieg:

Na komendę „gotów” egzaminowany wyskakuje do zwisu nachwytem o ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu. Na komendę „ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Oceniający głośno wymienia kolejne liczby zaliczonych podciągnięć. Jeżeli egzaminowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych, oceniający powtarza ostatnia liczbę zaliczonych podciągnięć.

 

Normy:

20 podciągnięć — ocena b. dobra (5 pkt),

15 podciągnięć — ocena dobra (4 pkt),

10 podciągnięć — ocena dostateczna (3 pkt),

poniżej 10 podciągnięć — ocena niedostateczna (0 pkt).

 

3. Bieg wahadłowy na dystansie 10 x 10 m— test oceniający szybkość i zwrotność egzaminowanego.

 

Przebieg:

Przeprowadzenie próby wymaga następującego ustawienia sprzętu: na linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawia się jedną chorągiewkę, a następnie w odległości 10 metrów od niej — druga. Egzaminowany staje przed linia startu (stopa nie może dotykać linii) i na sygnał biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją i wraca do pierwszej. Opisana czynność powtarzana jest pięciokrotnie. Czas zatrzymywany jest w momencie przebiegnięcia linii mety po raz piąty.

 

Normy:

27 sek — ocena b. dobra (5 pkt),

29 sek — ocena dobra (4 pkt),

31 sek — ocena dostateczna (3 pkt),

powyżej 31 sek — ocena niedostateczna (0 pkt).

 

4. Tor sprawnościowy — próba oceniająca sprawność, wytrzymałość, siłę, zwinność oraz cechy wolicjonalne egzaminowanego, tj. odwaga, upór, zaciętość.

 

Przebieg:

Egzaminowany staje na linii startu znajdującej się przed pierwsza przeszkodą. Na komendę „start” rozpoczyna pokonywanie toru. Wszystkie przeszkody wchodzące w skład toru pokonuje samodzielnie. W przypadku nieudanej próby pokonania jednej z przeszkód wraca i po raz kolejny ja pokonuje (aż do skutku). Niepokonanie którejkolwiek z przeszkód dyskwalifikuje egzaminowanego. Czas zatrzymywany jest po pokonaniu ostatniej przeszkody.

 

Opis toru sprawności fizycznej i sposobu pokonywania przeszkód:

Tor sprawności fizycznej liczy ok. 350 m długości i składa się z 18 przeszkód:

1. Wieża wysokościowa — wejście po szczeblach drabinki bocznej na drugi poziom, zejście po linii poziomej dowolnym sposobem do poziomu ziemi i przejście na druga stronę ściany przez najniżej położone okno.

2. Mur z cegieł — wejście na murek w wyznaczonym miejscu, pokonanie go góra, zejście — zeskok na ziemię w oznaczonym miejscu.

3. Fala (przeszkoda zbudowana z pięciu poziomych belek) — przeszkodę można pokonać dowolnym sposobem. Pierwsza, trzecia oraz piata belkę należy pokonać górą, drugą i czwartą dołem.

4. Ściana z opon (wysokość ok. 6 m) przeszkodę tę należy pokonać górą, dowolnym sposobem.

5. Linowy most wiszący — wejście po otworach w ścianie, przejście po linie, zejście za ścianę dowolnym sposobem.

6. Wisząca drabinka pozioma — z rozbiegu wyskok, przejście w zwisie przez szczeble drabiny. Obowiązkowe dotknięcie pierwszego i ostatniego szczebla.

7. Zasieki z drutu kolczastego — czołganie dowolnym sposobem pod drutem kolczastym.

8. Drążek — pokonanie przeszkody dowolnym sposobem góra bez dotykania pionowych słupków.

9. Lina pozioma ok. 25 m — wejście po kładce pochyłej, pokonanie przeszkody dowolnym sposobem. Zejście po pokonaniu przeszkody po kładce pochyłej lub zeskok.

10. Ściana strażacka z lin — wejście dowolnym sposobem za pomocą liny na podest, pokonanie go, zeskok na betonowa kolumnę, następnie zeskok na ziemię.

11. Ściana wielofunkcyjna — wbiegnięcie po pochyłym trapie na skraj ściany, uchwycenie liny, zjazd za jej pomocą bez dotykania nogami ziemi na ruchoma kładka, pokonanie jej i zeskok na ziemię.

12. Murowana ściana wysokości ok. 2 m — pokonanie ściany z rozbiegu dowolnym sposobem.

13. Przeszkoda z 14 poziomych belek wysokości 40 cm — pokonanie górą, dowolnym sposobem każdej z 14 belek.

14. Metalowy płot wysokości 2 m — pokonanie przeszkody górą dowolnym sposobem.

15. Ruchoma równoważna kładka — przebiegnięcie po niej i zeskok na ziemię.

16. Piaszczysty rów głębokości 1 m i długości 10 m — wskoczenie do rowu i sforsowanie go.

17. Poręcze gimnastyczne — przejście wzdłuż poręczy w podporze na ramionach.

18. „Studnia” — stanowisko końcowe — wskoczenie do dołu w ziemi głębokości ok. 1,5 m i skrycie się.

 

Normy:

5:00 min — ocena b. dobra (7 pkt),

6:30 min — ocena dobra (5 pkt),

8:00 min — ocena dostateczna (3 pkt),

powyżej 8:00 min — ocena niedostateczna (0 pkt).

 

5. Pływanie na dystansie 50 m — próba oceniająca umiejętności pływackie egzaminowanego.

 

Przebieg:

Egzamin odbywa się na basenie 25 m. Na komendę „gotów” egzaminowany staje na słupku startowym w jego przedniej części. Po komendzie „start” skacze dowolnym sposobem do wody i pokonuje wybranym stylem (mogą być dwa lub więcej) dystans 50 m. Czas zatrzymywany jest w momencie dotknięcia którąkolwiek ręka ściany basenu, po pokonaniu dystansu 50 m.

 

Normy:

36 sek — ocena b. dobra (5 pkt),

45 sek — ocena dobra (4 pkt),

54 sek — ocena dostateczna (3 pkt),

powyżej 54 sek — ocena niedostateczna (0 pkt).

 

6. Pływanie pod woda — próba oceniająca zachowanie egzaminowanego pod woda.

 

Przebieg:

Na komendę „gotów” egzaminowany staje przy jednej ze ścian basenu. Na komendę „ćwicz”, po odbiciu nogami od ściany basenu, pokonuje jak najdłuższa odległość pod woda, dowolnym sposobem, pod warunkiem że całe ciało jest zakryte. Długość przepłynięta liczona jest od ściany basenu do miejsca wynurzenia z wody.

 

Norma:

Przepłynięcie pod woda 15 m.

 

III. Zasady oceniania sprawności fizycznej egzaminowanego

 

1. Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednego ćwiczenia lub testu skutkuje niezaliczeniem przez egzaminowanego egzaminu sprawności fizycznej.

 

2. Warunkiem zaliczenia testu pływackiego jest pokonanie w wymaganym czasie dystansu 50 metrów i przepłynięcie 15 metrów pod woda. Niewykonanie jednej z tych norm powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.

 

3. Egzaminowani posiadający, zaakceptowane przez zespół, udokumentowane umiejętności i uprawnienia z zakresu: sportów walki, strzelectwa, płetwonurkowania i wspinaczki wysokogórskiej mogą otrzymać dodatkowe punkty od 1 do 3, które są doliczane do łącznej sumy punktów uzyskanych z egzaminu i wchodzą w skład oceny końcowej.

 

4. Ocenę końcową stanowi średnia z sumy punktów uzyskanych we wszystkich testach i ćwiczeniach wraz z ewentualnymi punktami dodatkowymi.

 

5. Do służby w grupie antyterrorystycznej ABW może zostać zakwalifikowany egzaminowany, który w testach sprawności fizycznej uzyskał co najmniej 20 punktów i średnia ocenę 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites

no to prosta droga ...pierw zostan policjantem,pózniej zrób jakieś dobre specjalistyczne szkolenie z zakresu RMP czy w podobny deseń...ostatecznie nawet przewodnik psa slużbowego...a dopiero póżniej mozesz sie starac o dopuszczenie do egazminu...a na koniec nie dostaniesz zgody naczelnika i po egzaminie nawet zdanym pozostaniesz w swojej jednostce :poddanie: ale bez spróbowania bedzie sie tylko cieciem marzenia są po to by je realizowac lub choc by starac sie zrealizować...

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 podciągnięć na 5pkt? :) mam 44 lata i mam w PR 35 podciągnięć(ważę 88 kg/178cm). 27 sekund na 10x10? na 5pkt.? wyrabiam sie w 25 s....

co do reszty nie potrafię podać swoich wyników ale co to za normy są? dla kobiet w ciąży? znam panny co robią 20-25 podciągnięć na drążku...

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 podciągnięć na 5pkt? :icon_smile: mam 44 lata i mam w PR 35 podciągnięć(ważę 88 kg/178cm). 27 sekund na 10x10? na 5pkt.? wyrabiam sie w 25 s....

 

A ile zarabiasz?

No właśnie.

Tam płacą mniej, więc nie mogą wybrzydzać z kandydatami.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×